Bulan: Mei 2015

Sekilas Tentang Mazhab Syi’ah, Zhahiriah, dan Khawarij

I. Mazhab Syiah
Mazhab syiah pada awalnya bukanlah sebagai mazhab dalam bidang hukum (fikih), tetapi sebagai kelompok pilitik yang berpendapat bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah nabi wafat adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu bakar, ‘Umar dan Usman
Continue reading →

1. Biografi Imam Ahmad ibn Hambal dan Latar Belakang Pendidikannya

Imam Ahmad ibn Hambal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H./780 M. Tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di kota Marwin, wilayah khurasan, tetapi dikala ia masih dalam kandungan, ibunya kebetulan pergi ke Baghdad dan di sana melahirkan kandungannya.
Continue reading →

1. Biografi Imam Syafi’i dan Latar Belakang Pendidikannya
Imam Syafi’i dilahirkan di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 H. (767 M.). Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Continue reading →

1. Biografi Imam Abu Hanifah dan Latar Belakang Pendidikannya.

Nama Lengkap Imam Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu’man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Ia berasal dari keturunan parsi, Lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Continue reading →

1) Biografi Imam Malik dan Latar Belakang pendidikannya .

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan   di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/12 M, dan wafat pada hari Ahad, 10 Rabi’ul Awal 179 H/798 M di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Continue reading →